การปรับปรุงคุณภาพ

Devalope       

บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่อง โดยเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในส่วนของวัตถุดิบต่างประเทศจะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิต และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้บริษัทยังไดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ หม้อแปลงไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา

   
  23.04.2021 Ferienhaus Ostsee
facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

31/1 หมู่ 15

ซอย รามาพัฒนา

ถนน กิ่งแก้ว 45

ต.ราชาเทวะ

อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

โทร.0-2738-5480-5

แฟกซ์.0-2738-5493,0-2738-5486

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap