Animated2

การจัดทำ BIG CLEANING DAY

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559

         บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังพนักงานให้มีจิตรสำนึกที่ดีในเรื่องการประหยัด และความสะอาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนใน บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้าจำกัด ในขณะเดียวกันบุคลากรทุกท่าน ต้องทำหน้าที่คอยสอดส่อง เพื่อให้บริษัทสะอาดอยู่เสมอ จึงต้องใช้กระบวนการ 5ส ด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึง การสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและการสร้างนิสัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ BIG CLEANING DAY ขึ้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อจัดสถานที่ในการปฎิบัติงานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงาน

          2. เพื่อแยกสิ่งของที่จำเป็นและขจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไป

          3. เพื่อจัดวางสิ่งของที่จำเป็น ให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน

          4. เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ

          5. เพื่อให้บุคลากรปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและติดเป็นนิสัย ในการจัดทำในครั้งนี้

    

     โดยเวลา 8:00 - 16:00 น. พนักงานทุกคนพร้อมกัน ณ. อาคาร F1 ทำความสะอาดพื้นที่ตามหน่วยงาน ทำความสะอาด เก็บกวาด ล้างพื้นถนนรอบโรงงาน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังโรงงานทั้งหมด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูสะอาดตาแก่ผู้พบเห็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการ ตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อให้การดำเนินการ BIG CLEANING DAY เป็นไปตามความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Animated2

facebook_page_plugin

csvlogo

egat  mealogo pealogo

วันนี้วันนี้106
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้250
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1319
เดือนนี้เดือนนี้3915
ทั้งหมดทั้งหมด402569
3.236.13.53
บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

31/1 MOO 15

Soi Ramapattana

Kingkaew 45 Rd.

Rachatava

Bangplee

Samutprakarn 10540 
Tel: 0-2738-5480-6 
Fax: 0-2738-5493

ccinfo@cctransformer.co.th

googlemap